top of page

Miras İşlemleri ile ilgili Veraset İlamı nasıl alınır, nereye ve nasıl başvuru yapılır ve Miras ile ilgili Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi, Beyanname Verme Süresi, Vergi Tutarı ve Verginin Ödenmesi gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

Miras İşlemleri

 

Burada miras intikali, veraset işlemleri ve miras hakkında bilgiler yer almaktadır.

 

Ölüm vuku bulduğunda veraset ilamı almak gerekmektedir,Bu belgede yasal mirasçılar belirlenir. Miras işlemlerinde bir sulh hukuk mahkemesine giderek veraset belgesi alınır. Şahsın mal varlığı varsa malvarlığını beyan ederler.

 

Veraset oranlarına göre miras paylaşımı yapılır. Veraset ve İntikal Vergi Dairesine yapılan bildirimden sonra daire Tapu Dairesine, Belediyeye, Bankaya, Trafiğe yazılar gönderir ve ölen kişinin vergi borcu olup olmadığını öğrenir.

 

Vergi borcu çıkması durumunda mirasçılardan taksitle veya peşin olarak tahsil edilir.

Miras Sözleşmesi miras bırakan ve miras bırakılanın aynı anda noter huzurunda yaptıkları anlaşmayla olur. Eğer miras bırakılan kişi miras bırakandan önce ölürse sözleşme iptal olmuş olur.

 

Miras bırakanın eşi ve çocukları mal paylaşımı yaparken eş 1/4 oranında çocuklar 3/4 oranında hak almaya sahiptirler.

 

Ölen kişinin çocuğu yoksa fakat eşi varsa ölen kişinin anne ve babası ile eşi mirasçıdır. Anne babası vefat ederse büyükanne ve büyükbabası ile paylaşır. Eğer vefat eden kişinin eşi yoksa kardeşleri mirasçı olacaktır.

 

Ölen kişinin çocuğu,eşi,babası,annesi yok ise miras kardeşlerine kalacaktır. Eğer kardeşleri de yoksa mal devletimize kalır.

 

Birinci derece mirasçılar çocukları ve torunlarıdır. Çocuklar eşit olarak mirasa sahip olur. Evlatlık ya da gayri meşru olması mirastan eşit hak almaya mahrum bırakmaz.

Mirası bırakan kişi varislerinden birisini mirastan mahrum bırakabilmesi için kendisine karşı suç işleyen veya zarar vermek isteyen mirasçıyı mirasından mahrum edebilir. Diğer bir husus da ailevi görevlerini yerine getirmediğini düşündüğü mirasçısını mirastan mahrum bırakabilir.

 

Evlat edinilen çocuk eşit oranda mirasçı olur. Vefat eden kişinin yakınları evlat edinilen çocuğun mirasçısı olamazlar.

 

Miras bırakan eğer borç içindeyse borcu da mirasından fazla ise mirasçılar mirası reddetme hakkına sahiptirler.(reddi miras davası)

 

Mirasçı ilk 3 ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası red davası açabilir.

Çocuğa kalan malların velisi onu istediği gibi harcayamaz. Mahkeme gerekirse bazı malların satışını yapabilir. Bu konu da yetkili mahkemedir. Eğer çocuğun faydasına bir durum bir satış söz konusu ise mahkeme kararı ile velisi (vasisi) satış işlemini gerçekleştirebilir.

 

Bir kişi öldüğü zaman onun malları mirasçılarına bölünür aktarılır. Mahkemeye gitmese de o mal ona geçer ancak, bu miras üzerinde işlem yapabilmesi için intikal yapması gerekir. Bunun için de mahkemeden veraset belgesi lazımdır ve Tapudan kendi adına tapu aldığında istediği işlemi gerçekleştirebilir.

 

Miras bırakanın mirasçısı yoksa bu mirası derneklere bağışlayabilir. İsterse vakıf kurabilir. Eğer böyle bişey bildirmemişse devlete yani hazineye kalır ve devlet gerekli değerlendirmeyi yapar.

Vasiyetname ile paylaştırılan mirasta saklı pay korunmalıdır. Eğer mirasçıların saklı payı korunmamışsa mahkemeye dava açarak saklı pay isteminde bulunulabilir.

 

Veraset ve Vefatta Yapılacaklar

 

Vefattan sonra mali ve hukuki açılardan yapılacaklar:

 

1) Vefat halinde dini vecibeler: Dini vecibelerin yerine getirilmesi, mezar seçimi, cenaze namazı ve cenaze töreninden sonra miras ve veraset işlemleri gündeme gelecektir.

 

2) Veraset belgesi:Ölen bir kimsenin mirasçılarını ve miras hisse oranlarını gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir.

a) Veraset ilamı almak için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılır.

b) Mahkemeye müracaat varislerden biri tarafından yapılabilir.

c) Mahkeme tarafından, nüfus müdürlüğünden aile nüfus kaydı getirtilir.

d) Mahkeme, eksik yoksa veraset ilamı verilmesine karar verir.

e) Mirasçılar isterlerse mirası reddedebilirler.

f) Mirası kabul eden mirasçılar, ölenin bütün borçlarından tüm şahsi mal varlıkları ile sınırsız olarak sorumludurlar.

g) Ölenin vergi borçlarından dolayı her mirasçı miras hissesi oranında sorumludur.

 

3) Gelir Vergisi beyannamesi:Mirası kabul eden mirasçılar, Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesindeki bir aylık bildirim süresine, yine VUK. 16. maddesi gereğince ölüm halinde eklenen (3) aylık sürenin ilave edilmesi ile (4) ay içinde vergi dairesine hem ölüm olayını bildirmek ve hem de ölenin gelir vergisi beyannamesini vermek zorundadırlar.Gelir vergisi kanununun 92. maddesinin son fıkrası da ölüm halinde yıllık beyannamenin (4) ay içinde verileceğini açıklamaktadır.Gelir vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir. (V.U.K. madde 112/1)

 

4) KDV,muhtasar ve diğer beyannameler:Vergi usul kanununun 164. maddesine göre ölüm hali işi bırakma hali sayılır. Buna göre KDV. beyannamesi ertesi ayın 24.üncü gününe kadar verilir. (KDV kanunu 41/4) Muhtasar beyanname de süresinde verilir. Ödemeler beyanname verme süresi içinde yapılır.Özellikle belirtelim ki, cezaların şahsiliği ilkesinden hareketle mirasçılar vergi cezalarından sorumlu değildir. Yani cezalar kalkacaktır.

 

5) Veraset ve intikal Vergisi ve Beyannamesi:Bir vefat halinde asıl önemli olanın veraset ve intikal vergisi ve beyannamesi olarak düşünmekteyim.

 

a) Beyanname verme süresi:

Ölüm Türkiye’de ise 4 ay içinde

Ölüm Türkiye’de mirasçılar Yurtdışında ise 6 ay içinde

Ölüm Yurtdışında mirasçılar Türkiye’de ise 6 ay içinde

Ölüm Yurtdışında, mirasçılarda Yurtdışında ise 4 ay içinde

Ölüm Yurtdışında mirasçılar başka bir yabancı ülkede ise 6 ay içindedir.

Verilecek vergi dairesi

Her il veya ilçede bir vergi dairesi veraset ve intikal vergisi ile vazifelendirilmiştir. İlgili vergi dairesine beyanname verilir.

 

Beyanname vekaleten imzalanamaz.

 

Veraset beyannamesi ve ekleri nelerdir?

 

1) Veraset ve intikal vergisi beyannamesi

2) Veraset ilamının aslı veya onaylı örneği

3) Ölenin oturduğu yerdeki muhtardan alınacak ilmuhaber

4) Bankadaki paralar için faizli bakiyeyi gösterir bankadan alınacak belge

5) Araba için ruhsat fotokopisi

6) Tapu fotokopisi

7) Emlak vergi değerini gösterir belediye veya ilgililerden alınacak belge

8) Silah ve başka malların ruhsat fotokopisi

9) Hisse senedi ve ilmuhaber fotokopileri

10) İnidirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler

11) Ticari bilanço ve gelir tablosu

 

Hesaplanan veraset ve intikal vergisi, varisler tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda (2) taksitten 3 yılda toplam (6) taksitte ödenir.

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page