top of page

İGDAŞ Doğalgaz İşlemleri ile ilgili İGDAŞ Abonelik Talebi, İGDAŞ Abonelik İşlemleri için gerekli Belgeler, Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi, Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gerekli Belgeler, Doğalgaz Güvence Bedeli ve Sözleşme Feshi gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

İGDAŞ DOĞALGAZ İŞLEMLERİ

 

İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.

Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.

 

Sokağınızdan doğalgaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

 

Binanızda doğalgaz servis kutusu yoksa;

İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya İGDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

 

Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;

İGDAŞ Pazarlama Şeflikleri ile 444 36 36 nolu İGDAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

 

Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmenizi de,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.

 

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b) Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe,

c) Binanızda daha önceden abonelik yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

 

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

d) Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri ( %51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),

e) Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,

f) Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

 

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

j) Kaşe,talep edilir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamı abone olma zorunluluğu vardır.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler için;

1) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

2) Tapu fotokopisi,talep edilir.

 

BİNANIZDA DOĞALGAZ ABONESİ YOKSA

1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

 

Apartmanda;

a) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

- Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

- Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları, 

c) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

 

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

 

3. Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe,

4. Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

5. Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir.

 

Konut amaçlı abonelik işlemlerinde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 360 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 297 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 140 TL + KDV tahsil edilir.

 

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

 

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www2.epdk.org.tr/reports/pages/report.asp?report=dpdsertifika1 linkinden ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (İGDAŞ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

 

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 297 TL’dir, ilave her metre için 2 TL eklenir.

 

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 360 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 297 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

 

SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

Abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler yada yetkili temsilcileri tarafından Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.

Ayrıca; doğalgaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz.

 

Online doğalgaz kullanım sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir.Doğalgazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğalgazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini imzalaması gerekir.

 

Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

 

DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

f) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

h) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

i) Kaşe,

talep edilir.

NOT : İstanbul'da kayıtlı olmayan abonelerden ikametgah belgesi istenmektedir.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Tapu fotokopisi,

 

Yabancı Uyruklu Kişiler Kiracı ise

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Kira kontratı fotokopisi,

c) İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi,talep edilir.

 

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

 

Sözleşme Fesih İşlemi (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması)

 

Doğal gaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz kullanım sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir.

Doğal gaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

 

Güvence Bedeli;

Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.

 

Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;

Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz kullanım sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;

- Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

- Tesisat numarası

Konut Harici Olan Yerler İçin;

- Yetki belgesi

- İmza sirküleri

- Kimlik fotokopisi

- Kaşe

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;

- Vadesiz IBAN nolu banka hesabınıza havale edilmesini,

- İGDAŞ Hizmet Binaları' ndaki Veznelerden veya PTT şubelerinden ödenmesini,

- Başka bir tesisatta kendi adınıza doğal gaz kullanım sözleşmesi var ise; alacağınızın bu tesisata aktarımını talep edebilirsiniz.

 

UYARI

Otomatik ödeme talimatı olan abonelerin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

 

İGDAŞ Abonelik Talebi, İGDAŞ Abonelik İşlemleri için gerekli Belgeler, Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi, Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gerekli Belgeler, Doğalgaz Güvence Bedeli ve Sözleşme Feshi

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page