top of page

YOKLAMA ESASLARI                                             Son Güncelleme: 01.02.2021

1. O yıl askerlik çağına girenlerle, bu doğumlularla işleme tabi olanların yoklamaları; 1 Ocak günü başlar ve o yılın 31 Aralık (dâhil) tarihine kadar devam eder.

2. Yoklama; yükümlülerin kimlik, adres, nitelik, tahsil, özellik, meslek ve sağlık durumlarının tespit edilerek bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması işlemlerini kapsar.

3. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların, müracaatlarında veya yakalandıklarında haklarında, Askeralma Yönetmeliğinin 99’uncu ve 101’inci madde hükümlerine göre yoklama kaçağı olarak işlem yapılır.

4. Askerlik çağına girmemiş olanlar ile askerlik yükümlülüğünü fiilen silahaltına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biriyle yerine getirecek veya getirmiş sayılacak olanların yoklamaları yapılmaz. Bunlardan askerlik çağına girmemiş olanların askerlik çağına girmeleri beklenir.

 

ASKERLİK YOKLAMASI SAĞLIK MUAYENESİ VE ONAY İŞLEMLERİ

1. Yükümlülerin sağlık muayeneleri 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

2. Sağlık muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır.

3. Muayeneyi yapan hekim, yükümlülerin kimlik belgesi ile yoklamaya esas belgelerdeki fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ederek doğruluğunu teyit eder.

4. Yükümlülerin sağlık muayenelerinden önce sağlık durumları hakkında beyanları alınır. Yükümlü varsa sağlık durumuna ilişkin raporları ile birlikte ilgili hekime müracaat eder. Hekim, yükümlünün beyan ettiği rahatsızlıkları da dikkate alarak fiziki muayeneyi yapar ve sonucunu askerlik yoklaması sağlık muayene belgesinin ilgili bölümlerine yazarak imzalar.

5. Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti veya bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması veya taranması için laboratuvar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez. Yükümlülerin silahaltına alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama veya sevk esnasında yapılan muayenenin eksik ya da hatalı yapıldığının veya muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.

6. Muayene sonucunda;

    a. Sağlamlar ile tespit edilen hastalıkları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında ‘‘Askerliğe Elverişlidir” kararı verilir.

     b. Hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı ya da fiziki muayene bulguları nedeniyle ileri tetkik yapılarak değerlendirilmesi gereken yükümlüler Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşunun ilgili birimine doğrudan sevk edilir.

7. Yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılır. Bunlar genel randevu sistemine dâhil edilmezler. Yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri sevk edildikleri yetkili sağlık kuruluşları tarafından aynı gün içerisinde sonuçlandırılır. Sağlık kuruluna çıkarılması gerekenlerin işlemlerinin ilk heyet gününde bitirilmesi esastır.

8. Yükümlüler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C’sinde yer alan Hastalıklar Listesinin;

     a. (C) diliminden yoklama sırasında ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’, sevk sırasında ‘‘Sevk Geciktirmesi’’,

     b. (B) veya (D) dilimlerinden ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’,

     kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kuruludur.

9. ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlı sağlık kurulu raporları, Bakanlığın onayını müteakip kesinleşir.

 

YOKLAMALARIN SONUCU VE STATÜLERİN BELİRLENMESİ

1. Yoklaması yapılanlar; askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılır.

2. Askerliğe elverişli olmayanlar silahaltına alınmaz.

3. Geçici rahatsızlığı bulunanlara, raporlarının bitiminde yapılacak muayeneleri sonucunda verilecek sağlık kararına göre işlem yapılır.

4. Yoklama sonunda askerliğe elverişli olanlar tahsil seviyelerine göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı veya er statüsüne ayrılır.

 

YURT DIŞINDAKİLERİN ASKERLİK YOKLAMASI SAĞLIK MUAYENESİ VE ONAY İŞLEMLERİ

1. Yurt dışındakilerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.

2. Türk Konsolosluklarınca; herhangi bir hastalığı olmayanların sağlık muayeneleri, yükümlünün bulunduğu yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun şekilde resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve düzenlenecek askerlik yoklaması sağlık muayene belgesi doğrudan yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

3. Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan edenlerin sağlık muayeneleri, bulundukları yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun şekilde resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır, alacakları muayene ve tetkik sonuçları veya sağlık raporları Türkçe tercümeleri ile birlikte Türk Konsolosluklarca Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre incelenerek durumuna uygun sağlık kararı ile onaylanır.

4. Yurt dışında yoklaması yapılanların sağlık durumları hakkında beyanları alınmaz. Ancak bunlardan, yurt içindeki yetkili sağlık kuruluşlarına sevki gerekenlerin sağlık durumları hakkında beyanları alınır.

5. Askerlik hizmetini yapmakta olanlar ile firar, hava değişimi/izin tecavüzünde veya noksan hizmetli durumunda bulunanların yurt dışında sağlık muayeneleri yapılmaz. Yapılanların bu muayeneleri geçerli kabul edilmez.

6. Yükümlülerin yurt dışındaki sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş sağlık raporlarına ilişkin itirazları yurt içindeki yetkili sağlık kuruluşlarında sonuçlandırılır.

 

ENGEL DURUMUNU BİLDİREN RAPOR İBRAZ EDENLERE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Askerlik şubelerince, engel durumunu bildirir geçerli sağlık kurulu raporu olanların bu raporları askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık Askerî Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre incelenir. Bu raporlar;

     a. Askerliğe elverişlidir,

     b. Askerliğe elverişli değildir,

     c. Ertesi yıla bırakma,

     ç. Sevk geciktirmesi,

     d. Rapor tanzim etmeye etkili en yakın sağlık kuruluşunda muayenesi uygundur,

     kararlarından biri ile onaylanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

2. Askerlik şubelerince, yatalak ve bakıma ihtiyacı olduğu halde engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu bulunmadığı tespit edilenler ilgili sağlık il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilerek haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi sağlanır. Engel durumunu bildirir sağlık raporu düzenlenmesini istemeyen yükümlülerin işlemleri Askeralma Yönetmeliğinin 9’uncu maddesindeki usûle göre yürütülür.

3. Sağlık Bakanlığınca, her yıl askerlik çağına giren yükümlülerden haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile daha yaşlı doğumlu yükümlülerden o yıl haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu tanzim edilenlerin raporları elektronik ortamda müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

 

GEÇİCİ HASTALIĞI OLANLARIN RAPOR SÜRELERİ

1. Geçici hastalıkları olanlar hakkında verilen ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’ ve ‘‘Sevk Geciktirmesi’’ kararlı raporların süreleri ilk rapor tarihinden itibaren aynı tanı ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç yılın hesabında ilk rapor tarihi esas alınır.

2. Farklı tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç yıllık süre yeniden başlar.

3. Geçici rahatsızlığı nedeniyle haklarında rapor tanzim edilenler, rapor süresi bitmeden yeniden sağlık muayenesine tabi tutulamaz.

 

SAĞLIK KARARLARINA İTİRAZ

1. Kesinleşmiş raporlara tebliğ veya teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmesi halinde yeniden muayene işlemi yapılır. Onay makamlarından geçerek kesinleşmeyen raporlara itirazda bulunulamaz.

2. “Askerliğe Elverişlidir”, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirmesi” ve “Askere Sevkine Mani Hali Yoktur” kararlı raporlara itirazlar askerlik şubelerine yapılır. Aile hekimi veya tek hekim muayenelerinde itirazlar doğrudan muayeneyi yapan hekime de yapılabilir.

3. Yoklama, sevk esnasında veya silahaltında iken yapılan muayeneleri neticesinde haklarında aile hekimi veya tek hekim tarafından verilen sağlık raporlarına muayeneyi yapan hekimde itiraz edilmesi halinde; yükümlüler sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşuna hekim tarafından doğrudan sevk edilir.

4. Haklarında verilen sağlık kurulu kararlarına itiraz halinde; yükümlüler, kontrol muayenesi için, itiraz edilen raporu tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünce belirlenecek, yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın başka bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek üzere sevk edilir.

5. İlk sağlık kurulu raporundaki tanı ve karar ile kontrol muayenesi raporundaki tanı ve karar arasında uyumsuzluk yoksa rapor kesinleşir. Uyumsuzluk halinde yükümlü ilk raporu tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünce belirlenecek yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın başka bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek üzere hakem muayenesi için sevk edilir. Hakem muayenesi sonucundaki rapor kararına göre kesin işlem yapılır. Hakem muayenesi raporuna yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

6. Kontrol ve hakem muayeneleri, ilk raporun verildiği tarihte geçerli olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

7. İtiraz edenlerden; kontrol ve hakem muayenesi işlemlerini kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde tamamlatmayanlar hakkında ilk rapor kararlarına göre işlem yapılır.

 

YÜKÜMLÜLERİN SORUMLULUKLARI

1. Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliği ile öğrenim durumlarını, varsa meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik veya Türk Konsolosluklarında bizzat hazır bulunmaya veya e-Devlet üzerinden bu işlemleri tamamlamaya mecburdur.

2. Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede hastalığı bulunanlar ile tutuklu veya hükümlü olanlar, usulüne uygun rapor göndermeye ve hükümlülük veya tutukluluklarını bildirmeye mecburdur.

3. Yoklama ve sevke tabi yükümlüler, kendilerine yöneltilen askerlik işlemleriyle ilgili soruları doğru ve eksiksiz cevaplandırmak zorundadır.

4. Sevke tabi tutulan yükümlüler bizzat askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden sevk belgelerini almaya ve kendilerine tebliğ edilen tarihte birliklerine katılmaya mecburdur.

TECİL= ERTELEME İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİ ERTELEME

LİSANS VE DAHA  AŞAĞI SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİ ERTELEMELERİ

1. Lisans ve daha aşağı seviyede öğrenim görenlerin askerlikleri azami olarak;

    a.  Lise veya dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar,

    b. Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

2. Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değiştirenlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi esas alınır.

3. Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olduklarında diğer ana dal programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu ana dal programındaki öğrenciliğine göre ertelenir.

4. Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar lehlerine uygun olan okula göre ertelenir.

5. Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula kayıt yaptırmaları ya da aynı seviyede birden fazla yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte iken bunlardan herhangi birisinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden diğer öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

6. Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların askerlikleri ertelenmez.

7. Askeralma Yönetmeliğinin 27’nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır” hükmü gereği yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacakları tarihe kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

8. Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, yetkili Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip birinci ila dokuzuncu fıkralardaki esaslara göre ertelenir.

9. Öğrenim kurumlarında öğrenim gören, kaydı silinen veya mezun olanların bilgileri elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığınca alınarak askeralma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ait bilgiler Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sürekli güncel bulundurulur.

10. Öğrenim kurumlarınca kayıt hakkı kazandığı bildirilen yükümlülerin askerlik durumları Bakanlıkça talep eden kurumlarla paylaşılır. Askerlikle ilişiği olmayan yükümlülerin kayıtları askerlik durum belgesi aranmaksızın yapılır. Askerlikle ilişiği olanlar ise okul idarelerince askerlik şubelerine yönlendirilir. Kayıt tarihinde henüz askerlik çağına girmemiş olanlardan askerlik durum belgesi talep edilmez.

11. Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek öğrenci durum belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle ertelenir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığından alındığında bu bilgilere göre erteleme işlemi yapılır.

12. Mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir.

13. Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu eğitimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

14. Türkiye’de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin öğrenci kabul belgesi (acceptance), öğrenci belgesinin aslı, bu belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu veya YÖK Başkanlığından alınacak “Okul/Kurum Tanıma Belgesi” ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci madde ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sınırı sonuna kadar askerlikleri ertelenir.

 

ÖĞRETİM KURUMLARINDAN TERK, İLİŞİĞİ KESİLEN VEYA MEZUN OLANLARIN ERTELEMELERİ

1. Yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren yoklamaları yapılmadan;

     a. Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,

     b. Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl,

     c. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,

     ç. Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl,

     d. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların bir yıl, süreyle ertelenir. Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.

2. Yurt dışı yükseköğretim kurumları mezunlarının erteleme süreleri hiçbir şekilde lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren üç yılı, yüksek lisans mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren iki yılı geçemez.

3. Erteleme süresi içerisinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenir.

4. Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.

5. Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından lisans veya yüksek lisans seviyesinde mezun olanların mezuniyet belgesi, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesinin aslı ve noter onaylı sureti ile askerlik şubelerine müracaat etmeleri halinde 32 yaşını geçmemek şartıyla, lisans eğitiminden mezun olanların iki yıl, yüksek lisans eğitiminden mezun olanların bir yıl süreyle ertelemeleri yapılır. Bu süreler içinde denklik işlemleri sonuçlanmayanların, denklik işlemlerinin halen devam ettiğini belgeleyerek tekrar erteleme talep etmeleri halinde 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu,  geçmemek şartıyla denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için erteleme bitiminden itibaren ilave bir yıl daha askerlikleri ertelenir.

6. Çift ana dal programından mezun olanlardan erteleme talep edenlerin işlemleri işlem yaptırmak istedikleri program üzerinden yapılır.

DİĞER ERTELEME VE MUAFİYET BİLGİLERİ İÇİN BAKINIZ ( https://asal.msb.gov.tr/Askeralma/icerik/askeralma )

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla peşin ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak,

9. Erteleme hakkı olanlar hariç, bedelli askerlik tercihinde bulunmayanlar veya son hakkında tercihte bulunduğu halde kurada çıkmayıp da diğer statülerde sınıflandırılmış olanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.

 

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

4. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, yasal erteleme hakları devam ettiği sürece müteakip yıllarda yeniden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilir.

5. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

6. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

      a.   Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

      b. Kendisinin herhangi bir sağlık raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

      c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,

      ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,

      d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

      e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

 

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler. Vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanmaları için yeni bir hak verilmez. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

2. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenlerden temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanmak için yeni bir hak verilmez.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;

    a. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanlar,

    b. Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,

    c. Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

4. Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel askerlik eğitimini tamamlayanlardan bedelli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

 

BEDELLİ ASKERLİK GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

2. Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

3. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

4. Kendi istekleri ile emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar vazgeçenlerin,

5. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

6. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;

     a. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin

     b. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların,

     c. Vefat edenlerin,

     ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

7. Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

8. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

9. Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

10. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; vefat edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere veya Türk vatandaşlığından çıkanlara ya da çıkarılanlara geri ödeme yapılmaz.

 

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ

Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, 1 gün izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmadığından birliklerine geç katılanlar terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İŞLEMLERİ

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU ESASLARI

1. Yurt dışında yaşayan yükümlülerden dövizle askerlik hizmetinden yararlanacakların;

a. Bakanlıkça verilecek olan uzaktan eğitimi tamamlamış olmaları,

     b. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statüsüne veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden gemi adamı statülerini haiz olarak yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen çalışmış olmaları,

c. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile askerlik hizmetine başlamamış olmaları,

     ç. Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlardan, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş olmaları,

d. Kanunda belirtilen döviz miktarını peşin olarak ödemeleri,

şartları aranır. Bu şartları sağlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

2. Yükümlülerin 7179 sayılı Kanunda belirtilen şart ve statülere uygun olarak birden fazla ülkede çeşitli zaman aralıkları dâhilinde çalıştıkları süreler, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma ve bulunma sürelerinden sayılır. Çok vatandaşlık hakkına sahip vatandaşların yalnızca tabiiyetindeki ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresinden sayılır. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşların ise süresiz ikamet iznine sahip oldukları ülkelerde bulundukları süreler bulunma süresi olarak kabul edilir. Başvuru tarihinden önce yararlanma şartlarını sağlamış olanların işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında yürütülür.

3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan yurt dışında fiilen çalıştıkları veya bulundukları süre içerisinde;

     a. İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;

    (1)  Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,

    (2) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunduğu,

    (3) Geçerli oturma çalışma izninin olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı,

    (4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı gemilerde çalıştığı,

    (5) Yurt içinde geçirdiği,

    (6) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

b. Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların;

    (1) Yurt içinde geçirdiği,

    (2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,

    (3) Yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadığı, ya da yabancı ülke vatandaşlığının bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı/bulunduğu,

    (4) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

     c. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların;

         (1) Yurt içinde geçirdiği,

         (2) Yabancı ülkelerde resmi görevle bulunduğu,

         (3) Süresiz ikamet iznine sahip olmadığı ya da süresiz ikamet iznine sahip bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olmadan çalıştığı ya da bulunduğu,

         tespit edilen süreleri çalışma veya bulunma süresinden sayılmaz.

4. Dövizle askerlik hizmeti başvurularının kabul edilmesine esas teşkil eden çalışma süresi hesaplanırken;

     a. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların,

b. Malûliyet yardımı alanların,

     c. Eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin,

ç. Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların,

     bu durumlarını ispata yarayan belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu sürelerin tamamı fiilen çalışma süresine dahil edilir.

5. Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların bulundukları yabancı ülkedeki yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önceki oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler ile yabancı ülke vatandaşlığının bulunduğu ülke dışındaki başka bir yabancı ülkedeki oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalıştığı/bulunduğu süreler bulunma süresine dahil edilir.

6. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların doğduğu yabancı ülkede süresiz ikamet izni almadan önce oturma veya çalışma iznine sahip oldukları süreler bulunma süresine dâhil edilir.

7. Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkışlar” ve “çıkışı olmayan girişler” ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Kayıtlarda, yurt dışına çıkışın ya da girişin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri, yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

8. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinde çalışanların Askeralma Kanununda belirtilen statülere haiz olmaları, çalıştıkları işyerinin ticari faaliyette bulunma ve gelir elde etme izninin olması, ücret ve maaşlarının bu ülkede elde edilen gelirden ve döviz olarak ödenmesi kaydıyla kabul edilir.

9. Yabancı bir ülkeye iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların, bu durumlarını sonlandırıp Askeralma Kanununda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu, gemi adamı ya da çok vatandaşlık hakkını kazanmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmez. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet edenlerin süresiz ikamet izni olmadıkça dövizle askerlik hizmeti başvurularında çalışma süresi aranır. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, iltica talebiyle sığınanlar ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların ya da yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların bu statülerde bulunduğu süreler çalışma ve bulunma sürelerine dâhil edilmez.

10. Başvuru tarihi itibarıyla geçerli bir pasaport ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

11. Aile birleşimi anlaşmaları kapsamında askerlikleri ertelenen yükümlülerin oturma veya çalışma izni olmadan çalıştıkları süreler, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılmaz.

12. Dövizle askerlik hizmeti başvurusunun gerçekleşmesi için, uzaktan eğitim programının tamamlanması, başvuruya esas teşkil eden evrakın konsolosluğa ibraz edilmesi, konsolosluklarca yapılacak inceleme neticesinde hak sahibi olduklarının tespit edilmesi, yasada öngörülen dövizin ödenmesi ve haklarında dövizle askerlik başvuru belgesinin tanzim edilmesi gerekir. Uzaktan eğitim programının tamamlanması ve/veya ödemede bulunulması dövizle askerlik başvurusunun tamamlandığı anlamına gelmez.

13. Yurt dışında öğrenciliğine bağlı olarak ikametine izin verilmiş olanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanamaz. Ancak, mevcut oturma veya çalışma izinlerinin kendilerine Kanunda belirtilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini sağlaması ve diğer yararlanma şartlarını da taşımaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir.

14. Mülga 1111 sayılı Kanunun uygulamaları gereğince dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

15. Yükümlülerin yurt dışında çalışma/bulunma süreleri hesap edilirken, yurt dışında çalıştıkları/bulundukları tarihlerde her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirdiği süreler;

     a. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından tespit edilir ve toplam çalışma/bulunma süresinden çıkarılır.

     b. Bu işlemin neticesinde toplam en az fiilen 3 yıldan (1095 gün) daha az çalışmış/bulunmuş oldukları anlaşılanların başvuruları kabul edilmez.

     c. Yurt dışında ikamet eden çok vatandaş statüsünde bulunan vatandaşlarımız ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımız fiilen çalışma süresine tabi olmamaları nedeniyle, söz konusu en az üç yılık (1095 gün) fiilen yurt dışında çalışma süresi, fiilen yurt dışında bulunma süresi olarak hesaplanır.

16. Yükümlüler, durumlarını aydınlatmaya yarayacak her türlü belgeyi başvuruları sırasında konsolosluklara ibraz etmek zorundadır.

17. Askerlik hizmetleri mülga 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35-G maddesi veya Kanunun 38 inci maddesi kapsamındaki ertelemeleri herhangi bir nedenle iptal edilen yükümlüler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarına haiz olmaları halinde dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdakilerin, ertelemelerinin iptal edildiği tarihten önceki çalışma veya bulunma süreleri de dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma/bulunma süresinden sayılır.

18. Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlülerden; yurt içinde firar, izin/ hava değişimi tecavüzünde bulundukları için aranan ya da dövizle askerlik hizmeti dışında herhangi bir statüde yurt içinde fiili askerlik hizmetine başlamış olanların başvuruları kabul edilmez.

 

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURULARI ESNASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen;

     a. İşçiler;

         (1) Kendisine yabancı ülkede işçi statüsünü sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izni belgesi,

         (2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile yabancı ülkede çalıştığını kanıtlayan belge,

         (3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

     b. İşverenler;

         (1) Kendisine işveren statüsünü sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izni belgesi,

         (2) Yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

         (3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

     c.  Bir meslek veya sanatı icra edenler;

          (1) Kendisine meslek ya da sanatını fiilen icra etmesine imkân sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma izni belgesi,

          (2) Yabancı ülkelerde en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

          (3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

     ç. Yurt dışında ikamet eden çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar;

         (1) Yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi veya yabancı ülke pasaportu,

     d. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar;

         (1) Yabancı ülkede doğduğuna ve süresiz ikamet iznine sahip olduğuna dair belgesi ve yabancı ülke pasaportu,

     ile bağlı bulundukları Türk Konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

     e. Gemi adamları;

          (1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmeleri,

          (2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı,

          (3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

          ile geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki veya gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığınca yetkilendirilen ülkelerdeki Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak zorundadırlar.

2. Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşi veya birinci derece kan ve kayın hısımlarının görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sahibi olan yükümlülerden Kanunda öngörülen kendisine işçi/işveren/meslek sanat mensubu statüsünü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesini ibraz edenlerden umuma mahsus pasaport sahibi olmaları istenmez.

 

DÖVİZ ÖDEME ESASLARI

1. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar; Kanunun 9 uncu maddesindeki gösterge rakamının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154’üncü maddesine göre tespit edilen memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.

2. Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde bulunanlar, Askeralma Genel Müdürlüğünce belirlenen avro dışındaki konvertibl döviz tutarını öderler.

3. Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler de belirlenen konvertibl döviz miktarlarından herhangi biri ile ödemede bulunabilirler. Konvertibl niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan borçlarını konvertibl para birimlerinden herhangi biri ile tamamlarlar.

4. Döviz tahsilâtı ve özel döviz hesabına aktarılması ile ilgili oluşacak transfer ücreti ve diğer masraflar yurt dışı temsilcilikler tarafından yükümlülerden tahsil edilir. Transfer ücreti ve diğer masraflar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.

5. Yükümlüler dövizle askerlik ödemelerini peşin olarak yapar.

 

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSUNUN İPTALİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenlerden çalışma veya bulunma süresi içerisindeki;

a. İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensupları ya da gemi adamlarının;

         (1) Ücret veya maaşının yurt içinden transfer edildiği,

         (2) Yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu,

         (3) Geçerli bir oturma çalışma izni olmadığı ya da oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı,

         (4) Gemi adamı cüzdanı ve geçerli bir iş sözleşmesinin bulunmadığı veya Türk bandıralı gemilerde çalıştığı,

         (5) Yurt içinde geçirdiği,

         süreler düşüldükten sonra toplam çalışma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu, sonradan anlaşılanlar,

         (6) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başladığı,

         (7) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

         (8) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

         (9) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

     b. Çok vatandaşlık hakkına sahip olanların;

         (1) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

         (2) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başladığı,

         (3) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

         (4) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

         (5) Yurt içinde geçirdiği veya yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu ya da yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadıkları süreler düşüldükten sonra toplam bulunma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu,

     c. Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların;

         (1) Ödenmesi gereken döviz miktarını ödemediği,

         (2) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı,

         (3) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadığı,

         (4) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu,

         (5) Yurt içinde geçirdiği veya yabancı ülkede resmî görevle bulunduğu ya da süresiz ikamet iznine sahip olmadan önce oturma veya çalışma iznine sahip olmadıkları süreler düşüldükten sonra toplam bulunma süreleri üç yıllık (1095 günlük) süreden az olduğu,

         sonradan tespit edilenler dövizle askerlik hizmetinden faydalanamazlar. Bu durumda bulunan yükümlülerin müracaatları yerli askerlik şubesince iptal edilir.

2. Konsolosluklarca bu madde kapsamında olduğu tespit edilenlerin kimlik bilgileri başvurularının iptali için yerli askerlik şubesine bildirilir.

3. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başlayanlar ve müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanlar hariç diğer nedenlerle başvurusu iptal edilenler, yararlanma şartlarını sonradan sağlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilirler. Bunların ödedikleri toplam döviz tutarı, ödeyecekleri miktardan düşülür.

4. Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin bu istekleri kabul edilmez.

5. Başvurusu kabul edilmeyen ya da başvurusu iptal edilen yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statülerine göre yürütülür.

6. Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun uygulamaları gereğince 27 Ocak 2016 tarihinden sonra öngörülen döviz tutarını peşin ödemede bulunarak dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerin başvurularının kabulünü müteakip, başvuru tarihleri itibarıyla yararlanma şartlarına haiz olmadıkları veya yararlanma şartlarını oluşturmadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir. Bu durumda bulunanlardan müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunanlar ile dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiilî askerlik hizmetine başladığı anlaşılanlar hariç olmak üzere Kanunun 39 uncu maddesinde yazılı yararlanma şartlarını sonradan oluşturmaları ve yeniden konsolosluklarına müracaat edecekleri tarih itibarıyla yararlanma şartlarını taşıyor olmaları kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir.

7. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme tutarının peşin olarak 1000 Avro olarak uygulanmaya başlandığı tarih olan 27/01/2016 tarihinden önce mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerden başvuru tarihleri itibarıyla yararlanma şartlarını taşımadıkları halde başvurularının sehven kabul edildiği sonradan tespit edildiğinden başvuruları iptal edilenler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle (ödemesini süresi içerisinde yerine getirmemesi, bir takvim yılının yarısından fazla bir süre ile yurt içinde bulunması, sınır dışı edilmesi vb.) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri, Askeralma Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca mümkün değildir.

 

DÖVİZLE ASKERLİK GERİ ÖDEME ESASLARI

1. Döviz ödemesinde bulunanlardan;

     a. Başvurusu kabul edilmeyen veya iptal edilenlerin,

     b. Öngörülen döviz tutarlarından fazla ödemede bulunanların,

     c. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin,

     ödedikleri dövizler talepleri halinde kendilerine, vekillerine, vâsilerine veya kanuni mirasçılarına iade edilir.

2. Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise askerlik şubelerine iletilmek üzere konsolosluklara yapılır. Yükümlüler dilekçelerinde; yurt içinde kendi adlarına açılan Türk lirası hesabının IBAN numarasını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

3. Vekil, vâsi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlerin, bu durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk konsolosluklarınca onaylanmış suretleri tercümeleri ile birlikte talep dilekçelerine eklenir. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için, mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme teklifinde bulunulur.

4. Ödenen dövizler, yükümlülerin ödeme yaptığı tarihteki avro karşılığı üzerinden, askerlik şubelerince bildirilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca iade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre Türk Lirasına çevrilerek talep dilekçesinde belirtilen hesap numarasına aktarılır. Geri ödeme işleminin gerçekleştiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından ilgili askerlik şubesine bildirilir.

5. Mülga 1111 sayılı Kanunun Geçici 53 üncü maddesi gereğince; 27 Ocak 2016 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında yürütülmeye devam edenlerden 1.000 avro veya karşılığı yabancı ülke parası ödemesi bulunanlar ile 27 Ocak 2016 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmalarına rağmen ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000 avro döviz tutarı üzerinden yeniden başvuranlar, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların fazladan yaptıkları ödemeler iade edilmez.

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UZAKTAN EĞİTİM İŞLEMLERİ

1. Dövizle askerlik kapsamında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelerek fiili askerlik hizmetini yapma zorunlulukları yoktur. Ancak MSB’lığınca internet ortamında verilen uzaktan eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir.

2. Uzaktan eğitim konuları, “Ülkemizi Tanıyalım”, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Tanıyalım” ve “Temel Askerlik Eğitimi” ana başlıkları altında toplanmıştır.

3. https://dovizle.msb.gov.tr adresi üzerinden portala giriş yapılabilmekte, https://dovizle.msb.gov.tr internet adresinde ana sayfada bulunan “sisteme giriş” bölümünden T.C. Kimlik Numarası ve belirlenen şifre ile uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine erişebilmektedir.

4. İlk defa siteye giriş yapan yükümlülerin “sisteme giriş” bölümünde “yeni hesap” butonunu tıklayarak açılan pencerede kişisel bilgilerini doldurmak suretiyle ana sayfadan T.C. Kimlik Numarası ve belirlediği şifre ile giriş yapabilmektedirler.

5. Uzaktan eğitimi tamamlayan yükümlülerin konsolosluklarına başvurmalarını, ödeme ve diğer başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

6. Vatandaşlarımız, uzaktan eğitim programını tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden diğer evrakı ile konsolosluklarına müracaat etmeleri, konsolosluklarınca başvurularının uygun görülmesi, Askeralma Kanununda belirtilen döviz miktarını veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri ve başvuru bilgilerinin askerlik şubelerine ulaşmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

7. Yükümlüler; 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu maddesi birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (d) bendi gereğince tespit edilen ve başvuru tarihilerinde konsolosluğunuzca tahsil edilecek olan mevzuatta öngörülen döviz miktarını peşin ödemeleri gerekmektedir.

8. Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamamış olanlardan uzaktan eğitimini tamamlamış olmaları nedeniyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmuş sayılabilmeleri mümkün değildir.

9. Uzaktan eğitim portalı ile karşılaştıkları sorunları; https://dovizle.msb.gov.tr internet adresinde ana sayfa sağ alt bölümünde yer alan “Destek İçin İletişime Geçiniz” kısmına durumunu anlatan mesajı yazarak yardım talep edilmesini müteakip yükümlülerin sorularına ilişkin cevapları elektronik posta ile yükümlülere iletilmektedir.

10. Uzaktan eğitim portalına giriş şifresinin unutulması halinde ana sayfada “Sisteme Giriş” bölümündeki “Şifremi unuttum.” kısmına tıklayarak yeni şifre istenilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TABİ YÜKÜMLÜLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Dövizle askerlik uzaktan eğitiminde başarılı olmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına kendisi, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla başvurmak,

2. Belirlenen döviz miktarını konsolosluklara peşin ödemek,

3. Konsolosluklarca tanzim edilen Dövizle Askerlik Hizmeti Başvuru Belgesinin ilgili bölümlerini imzalamak suretiyle başvuru işlemini tamamlamaktır.

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

1. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 73’üncü madde birinci fıkrası gereğince vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerdeki Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde yararlanma şartlarına haiz olup olmadıkları konsolosluklarımızca değerlendirilecektir.

2. Dövizle askerlik ödeme miktarı; 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parası olarak düzenlenmiştir. Taksitle ödeme imkânı bulunmamaktadır.

3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan çeşitli nedenlerle 38 yaşına kadar müracaatlarını yapamayanların tabi oldukları statülerde uzun süreli askerlik hizmetlerini yurt içinde yerine getirmeleri nedeniyle bulundukları ülkelerdeki ekonomik, siyasi ve kültürel hak ve kazanımlarını kaybetmemelerinin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla yaş sınırı kaldırılmıştır.

4. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 2’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (ç) bendi gereğince dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen çok vatandaşlık statüsünde bulunanlar ile yurt dışına doğan ikamet eden süresiz ikamet iznine sahip olarak vatandaşlarımızın, yurt dışında 1095 günlük bulunma süresini doldurmuş olmaları kaydıyla çalışma şartı aranmamaktadır.

5. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde birinci fıkrası (a) bendi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (b) bendi gereğince hesaplanan oturma ve çalışma izinleri 1095 günü karşılıyorsa, yurt dışı işçi ertelemelerinin iptal edilmesi, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına engel değildir. Ertelemelerinin iptal edildiği tarihten önceki çalışılan süreler dövizle askerlik için aranacak çalışma süresine dâhil edilir.

6. Yurt dışında burslu/resmi burslu/öğrenci olarak bulunulmaması dövizle askerlik başvuru şartları arasında yer almamaktadır. Önemli olan, yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izninin yükümlülere yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden birini sağlaması veya çok vatandaşlık hakkına sahip olarak bulunulmasıdır.

7. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme miktarının peşin olarak 1.000 avro tutarında ödenmesi şartının getirildiği 27 Ocak 2016 tarihinden sonra döviz ödemesinde bulunarak dövizle askerlik hizmetine başvuruda bulunanlardan başvurusu kabul edilmeyenler; 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde birinci fıkrası (b) bendinde ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü maddesi birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olarak uzaktan eğitimi tamamlamalarını müteakip konsolosluklarına gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve ödemelerini 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu maddesi gereğince belirtilen döviz miktarına tamamlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün olabilecektir.

8. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme miktarının peşin olarak 1.000 avro tutarında ödenmesi şartının getirildiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce taksitle 5.112/7.668/10.000 avro ödemede bulunma taahhüdü ile dövizle askerlik hizmetinden yararlananlardan, çeşitli nedenlerle (ödemesini süresi içerisinde yerine getirmemeleri, bir takvim yılının yarısından fazla bir süre ile yurt içinde bulunmaları, sınır dışı edilmeleri vb.) dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların; 7179 sayılı Askeralma Kanununun 39’uncu madde dokuzuncu fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde on dördüncü fıkrası gereğince bu durumda olanların yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün değildir.

trrioenson3.png
bottom of page