top of page

Tadilat Ruhsat İşlemleri ile ilgili Ruhsat gerektiren Tadilat İşlemleri, Ruhsat gerektirmeyen Tadilat İşlemleri, Tadilat Ruhsatı gerektiren hallerde gerekli Belgeler gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

TADİLAT İŞLEMLERİ

 

 

Ruhsatlı yapılarda dahi değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu nedenle gerek baştan yapılacak inşaatlarda, gerek tadilatlarda mutlaka inşaat izni, inşaat ruhsatı alınmalıdır.

 

Tadilat ruhsatı alınmadan yapılan değişiklikler kaçak sayılacaktır. Ancak yapılacak tadilatta bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

 

Bazı tamiratlar ise ruhsata tabi değildir.

Bazı tadilat ve tamiratlar için inşaat izni almak gerekmez.

Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. Bu tür tadilat ve tamiratlar inşaat izni alınmadan da yapılabilir.

 

 

Tadilat Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler:

- İmar durumu

- Tapu + çap + röperli kroki

- İnşaat istikamet rölevesi

- Kontur – gabari tespiti

- Binaya ait ruhsat + iskan belgesi + tasdikli proje

- Ruhsat süresi dolmayan inşaatlarda ‘Tapu hissedar yazısı ve tüm hissedarların muvaffakatnamesi (noterden tasdikli)

- Ruhsat süresi dolan inşaatlarda ise, ‘Temel ruhsatında istenen belgeler Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge

- Yapılacak tadilata ve ilave kata ait teklif mimari, statik, ısı yalıtım projeleri

 

 

Ruhsat gerektirmeyen tadilat işleri

 

Ruhsat gerektirmeyen tadilat işleri, İmar Yönetmeliği 'nin 70. maddesinde sıralanıyor. Bu bölümde yer alan tadilat işlemlerinde aşağıda sıralanan belgeler isteniyor.

 

1-Ortak mahalleri etkilemeyen bağımsız bölüm içi dahili tadilatlar;

 

- Tadilat konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe

- Mal sahibi veya vekili tarafından sunulan,tapu bilgileri

- Vekil başvuracaksa vekaletname aslı ve fotokopisi.

- Tadilat çizimi.

- Proje müellifi onayı

 

2-Ortak mahalleri etkileyen tadilatlarda ;

 

- Tadilat konusunun açıkça yazılı olduğu dilekçe

- Tüm tapu kaydı bilgileri

- Tüm tapu kaydına göre kat maliklerinin onayı.

- Tadilat çizimi.

- Proje müellifi onayı.

 

Ruhsat gerektirmeyen tadilat işlerinde genel olarak yukarıda belirtilen belgeler isteniyor. Kimi belediyeler bu tadilatları iskeli ve iskelesiz olmak üzere ikiye ayırıyor ve belgeleri şu şekilde talep ediyor:

 

 

TAMİRAT İZNİ - İSKELELİ

 

1-) Dilekçe(Ada/Parsel Belirtilecek)

2-) Apartman Karar Defteri Örneği (Noter Onaysız)

3-) Tapu Tescil Belgesi

4-) Fenni Mesul Taahhütnamesi (Noter Onaylı)

5-) Oda Belgesi

 

 

TAMİRAT İZNİ - İSKELESİZ

 

1-)Dilekçe (Ada/Parsel Ve Bağımsız Bölüm No’su Belirtilecek)

2-) Tapu Tescil Belgesi

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page