top of page

İşyeri Açma İşlemleri ile ilgili İşyeri Açmada Vergi Dairesi İşleri, İşyeri Açmada Beleiye İşleri, İşyeri Açmada Bağkur ve SGK İşleri, İşyeri Açmada Ticaret Odaları veya Esnaf Odaları İşleri ve Muhasebeci İşleri gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

İŞYERİ AÇMA İŞLEMLERİ

 

 

BİR İŞYERİ AÇMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

 

Bir iş yeri açılması için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

 

Vergi dairesi - Bağkur – Belediye – Ticaret odaları veya Esnaf odaları – Muhasebeci - SGK ilişkilerinin tümünü yerine getirmeniz gerekir.

 

VERGİ DAİRESİ İÇİN:

Gerçek Usulde – Şahıslar İşyeri açaçakları zaman :

"İşe başlamayı bildirme formu alınacaktır:

Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

İş yerinin olduğu yerdeki Vergi dairesine müracaat ederken Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama doldurulması gerekmektedir.

Vergi Dairelerinden alınan bu form;

a) Gerçek kişilerde mükellef (büroyu açacak kişi )tarafından imzalanır.

b) Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.İşe başlama bildirimi ekinde;

1- Noter onaylı imza sirküleri

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,Mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.

3- İkametgah ilmühaberi muhtarlıktan

4-Kira kontratı veya tapu fotokopisiKendinize ait biş işyeriniz var ve burada iş yeri açaçak iseniz Tapu fotokopisi veya başkasına ait bir iş yerini kiralayarak iş yeri açaçak iseniz KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ olmalıdır.

5- Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

6- Fatura ve irsaliye bastırılır

 

BELEDİYE İÇİN:İŞYERİ AÇILIŞ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Belediye Başkanlığına dilekçe

2- Yarım kapaklı telli dosya

3- 2 Adet vesikalık fotoğraf

4- Ticaret sicil kaydı fotokopisi

5- Vergi levhası fotokopisi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

BAĞKUR İÇİN:

 

Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 

TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN:

 

TACİRLERİN ODAYA KAYIT OLMA MÜKELLEFİYETİ :

 

A-Tescil ve İlan :T.T.K.'nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği ;Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

 

Ticaret Odasına Kayıt: 5174 sayılı kanunun :

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

 

TİCARET ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar Hakiki Şahıslar :

 

1- İki Adet İmza Beyannamesi

2- Vergi Levhası Fotokopisi

3- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

4- Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi

5- İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)

6- Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )

7- Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)

8- Odadan Verilen Matbu Dilekçe

 

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

 

1- Vergi levhası fotokopisi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- İkametgah belgesi (resimli)

4- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.

5- Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

6- Sicil ilan bedeli dekont örneği

7- Sicil harç bedeli dekont örneği

 

SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

 

Gerçek Kişilerde:

 

1- 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

2- İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

3- Nüfus Cüzdanı Sureti

4- İkametgah İlmühaberi

5- Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

6- Vergi levhası fotokopisi

7- Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

8- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

9- İş ihaleli ise ihale sözleşmesi

10- Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

11- İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri

12- İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

Tüzel Kişilerde (Şirketler):

 

1- 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

2- İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

3- Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri

4- Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri

5- Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

6- Vergi levhası fotokopisi

7- Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

8- Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

9- Müdür imza sirküleri

10- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

11- Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

12- İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page