top of page

Elektrik Aboneliği İşlemleri ile ilgili Kendi Mülkü ve Kiralık Mülkte Elektrik Abonelik İşlemleri, Başvuru Dilekçesi, Elektrik Aboneliği için Gerekli Belgeler, Bağlantı Anlaşması, Bağlantı Yapılması gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

Bu konumuzda ise, yeni eve taşınmanın bir başka zorluğu olan elektrik aboneliği başvurusu ve elektrik aboneliği sırasında istenen belgeleri yazacağız. Elektrik aboneliği başvurusundan önce hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğini ve hangi yolları izleyeceğinizi bilirseniz bu işlemler sizler için daha kolay olacaktır.

 

Başvuru Sırasında Bilinmesi Gerekenler:

 

Öncelikle elektrik aboneliği başvurusu sırasında mal sahibinin veya mal sahibinin vekâlet verdiği kişinin bulunması gerekir.

 

Eğer kiralık mülk ise, kiracı olduğunu ispatlayan bir belge (kira sözleşmesi gibi) gerekir. (Örneğin; Mersinde kiralık ev de oturuyorsunuz bu durumda oturduğunuz eve dair kira sözleşmesi veya kiracı olduğunuzu ispatlayan bir belgeye ihtiyacınız bulunmakta.)

 

Başvuruyu yapacak kişi tarafından ilgili dağıtım bölgesine gidilerek enerji tesisi istenen mülke dair aşağıdaki bilgiler dâhilinde gerekli dilekçenin yazılması gerekir.

 

Dilekçede Bulunması Gereken Bilgiler:

 

Enerji isteğinde bulunan yerin tapusu veya parsel, pafta numarasının bulunduğu bir evrak gerekmektedir.

 

Yazılacak dilekçede, enerji isteğinde bulunulan tesis veya mülkün enerjiyi kullanım amacı belirtilmelidir.

 

Eğer özel bir enerji miktarı söz konusu ise örneğin, bir tesise veya yüksek enerji gerektiren bir yapıya bağlantı söz konusuysa bu durum mutlaka dilekçede belirtilmelidir. Enerji miktarı belirtildiği takdirde gerekli kurum tarafından özel trafo dahi temin edilebilecektir.

 

Elektrik Aboneliği Başvurusu Sırasında Gereken Evraklar:

 

Enerji isteğinde bulunan mülkün tapusu.

 

Enerjinin bağlanacağı yerin ayrıntılı şekilde elektrik planlamasını gösteren proje. (Aydınlatma, ısıtma tesisatı, elektrojen grupları sayısı gibi)

 

Ruhsat gerekmeyen yapılar için ilgili kurumlardan alınmış izin belgeleri.

 

İmar ve köy yerleşim yerleri dışında kalan alanların mutlaka Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapı kullanma izni belgesini temin etmesi gerekir. Aksi durumda işlemler yapılamayacaktır.

 

Yapı için kullanılacak olan sayacın faturası.

 

Köy ve yerleşim alanı içinde bulunanlar için, 3194 sayılı imar kanununa göre yapı kullanma hakkını gösteren belgenin temini.

 

Bu evrakların yanı sıra ilgili mevzuata göre kurumun belirttiği belgeleri temin etmeniz istenebilir. 

 

Tüketicilerin Dağıtım Sistemimize Bağlantı Başvurusu, Bağlantı Anlaşması, Sisteme Bağlantı Yapılması

 

Bağlantı başvurusu

 

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe ile şirketimize doğrudan başvurur.

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

 

a) Tapu kaydı ve Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,

 

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,

 

c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,

 

d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,

 

e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,

 

f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgelerle

 

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

 

Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması

 

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.

 

Bağlantı için yapılan başvuru, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

 

Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. (2014 yılı dağıtım bağlantı bedelleri, 0-15 kW (dahil) 64,3TL, 15-100 kW 147 TL, 100 kW üzeri 186,8 TL O.G bedelleri, 0-400 kVA (dahil) 608,8 TL, 400 kVA üzeri 756,6 TL)

 

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

 

Sisteme bağlantı yapılması

 

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin müşteri olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

 

Sisteme bağlantı yapılmadan önce, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından;

 

a) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

 

müşterinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

 

Bağlantı gücünde değişiklik yapılması

 

Mesken aboneleri dışında kalan müşteriler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde şirketimize başvurur.

 

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirir.

 

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir.

 

Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

 

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Talebinizin ilk elektrik enerjisi bağlantısı olması veya bağlantısı bulunan kullanım yerleri için olan abonelik başvurularınıza ilişkin başvuru dilekçesi, istenecek belgeler ile yapılması gereken bağlantı anlaşması ve perakende satış belgelerine buradanulaşabilirsiniz. ​Şahıslar için: Kimlik fotokopisi, ikametgah, daha önce kullanılan tesisat numarası, vergi kimlik numarası fotokopisi (aslı ile birlikte), vatandaşlık numarası, ev sahipleri için tapu kiracılar için kira kontratının fotokopisi aslı ile birlikte. İşyerleri için: Tapu veya kira kontratı, vergi levhası, kimlik fotokopisi, daha önce kullanılan tesisat numarası, ikametgahı, şirketler için imza sirküleri, ticaret odası faaliyet belgesi ve kaşe istenen belgelerdir.

 

BEDAŞ Fatura Sorgulama için Tıklayınız

 

AYEDAŞ Fatura Sorgulama için Tıklayınız

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page