top of page

Dernek Kurma İşlemleri ile ilgili Dernek Kuruluşu için Gerekli Belgeler, Dernek Kuruluşu için Başvuru yapılacak yer, Derneğe ait İktisadi İşletme Kuruluşu, Derneğe ait Şube Kuruluşu, Dernek Fesih İşlemleri gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

DERNEK KURULUŞU, ŞUBE KURULUŞU, İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞU

VE FESİH İŞLEMLERİ

 

DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu
(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan) (1 adet)

2- Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü (2 adet)

3- Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi (1 adet)

4- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan (1 adet)

5- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri (1 adet)

6- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste (1 adet)

7- Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname) (1 adet)

 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, Ayrıca, çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Dernekler Yönetmeliği Ek-1 de örneği bulunan) Alındı Belgesi verilir.

 

İLGİLİ EVRAKLAR KURUCULARDAN BİRİ TARAFINDAN İl Dernekler Müdürlüğüne getirilecektir.

 

Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek kişiye ihtiyaç vardır.

 

İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞU

 

Bir derneğin iktisadi işletme kurabilmesi için, dernek tüzüğünde iktisadi işletme ile ilgili olarak hüküm bulunması gerekiyor. Bunun dışında en son yapacağı genel kurulda bu konu görüşülerek, divan tutanağına işlenmesi gerekiyor, daha sonra faaliyet göstereceği ilin ticaret il müdürlüğüne giderek, ticaret sicil gazetesinde iktisadi işletmenin yayınlanması, buna müteakip sicil gazetesi ve diğer evraklarla birlikte, vergi mükellefi olabilmesi için vergi dairesine müracaat etmesi gerekiyor.

 

ŞUBE KURULUŞU

 

a-Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı 2 adet Kuruluş Bildirimini ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

b-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış 1 adet dernek tüzüğü, ( Genel Merkezin)

c-Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, (1 adet )

d-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul (divan tutanağı) kararının fotokopisi, ( 1 adet )

e)Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi. ( 1 adet)

f) Şubenin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği, kira kontratı ve tapu fotokopisi (1 adet) Şube merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (2 adet), tapu örneği (1 adet)

g) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi. (1 adet)

ğ )Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, (1 adet)

 

Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

 

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

 

 

FESİH İŞLEMLERİ

 

Tasfiye İşlemleri

Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

 

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği sekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye iliskin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Gerekli Belgeler

1- Dilekçe Örnek Fesih dilekçesi

2- Divan Tutanağı Örnek Toplantı Tutanağı Tasfiye Tutanağı (2 Adet)

3- Örnek Tasfiye Tutanağı

 

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafindan bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararıi ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulundugu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Gerekli Belgeler

1- Dilekçe Örnek Dilekçe 

2- Tasfiye Tutanağı (2 Adet) Örnek Tasfiye Tutanağı

 

 

 

 

 

Dernek Kurma İşlemleri,Dernek Kuruluşu için Gerekli Belgeler, Dernek Kuruluşu için Başvuru yapılacak yer, Derneğe ait İktisadi İşletme Kuruluşu, Derneğe ait Şube Kuruluşu, Dernek Fesih İşlemleri

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page